Byggvarubedömningen – tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för byggmaterial

Byggvarubedömningen bedömer främst det kemiska innehållet och identifierar hälsovådligt byggmaterial samt sociala missförhållanden. Kriterierna är framtagna av en egen sk. kriteriegrupp. Denna består av sakkunniga individer från Byggvarubedömningens medlemmar. Vid behov tas hjälp av externa parter.

Hur är Byggvarubedömningens materialbedömning utformad?

Bedömningssystemet är uppdelat i tre betygsnivåer – ”rekommenderas”, ”accepteras”, samt ”undviks”. Nivåerna förtydligas med tre olika grafiska symboler.

Ett byggmaterial bedöms utifrån dess kemiska innehåll. Cirka 30 egenskaper granskas ur ett miljöperspektiv över materialets hela livscykel.

Bedömningskriterierna baseras bland annat på den så kallade kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen, EU-direktiv och internationella konventioner/riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption.

För att en produkt ska bli bedömd av Byggvarubedömningen, krävs en ansökan och avgift från materialtillverkaren samt inskickat underlag. En ombedömning sker vart fjärde år. Celsas armeringsstål innehar betyget ”Accepteras”.

Vem äger/driver Byggvarubedömningen?

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Idag ca 70 stycken som verkar inom ”samhällsbyggarsektorn” (fastighetsägare och byggherrar bl.a Skanska, Göteborgs stad mfl.).

Erbjuder Byggvarubedömningen en publik söktjänst?

Nej (tillgång endast mot avgift).

Byggvarubedömningens historik

Byggvarubedömningen bildades 2006 genom en sammanslagning av två föreningar – Milab och Byggdmiljö. I och med sammanslagningen skapades en standard för miljöbedömningar och bedömningskriterier av byggvaror, samt en databas för ändamålet. Drivkraften var att främja ett giftfritt byggande.