Miljöcertifikat och EPD

EPD är ett internationellt system som jämför olika produkters klimatprestanda (kontrollerat av tredje part!). Jämte miljöcertifikat 14001 är EPD-dokumentet ett av det viktigaste beslutsunderlagen vid val av armeringsstål. Läs mer om EPD

ISO14001 är samlingsnamnet för ett miljöledningssystem som hjälper företag att arbeta systematiskt med att minska dess miljöpåverkan. Detta är världens mest kända och tillämpade standard för miljöledning. Celsa har infört systemet i sin verksamhet och därefter uppfyllt kraven för certifiering.

EPD 2021 för armeringsstål
Miljövarudeklaration armering - EPD

Celsa Steel Service har en av världens renaste processer för tillverkning av armeringsstål.

Produktcertifikat och övriga certifikat

Nordcert - Celsa steel service
Nordcert SBS-certifikat, Celsa Steel Service AB

Produktcertifikat för armeringsprodukter som är vidareförädlade på Celsa Steel Service, Halmstad

Nordcert SBS-certifikat, Vännäs

Produktcertifikat för armeringsprodukter som är vidareförädlade på Celsa Steel Service, Vännäs.

Nordcert
Nordcert SBS-certifikat, Mo i Rana

Produktcertifikat för varmvalsad armering i form av rakstål och kam i ring.

en-1090-1-certifikat
EN 1090-1 & ISO 3834 - Västerås

Tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål samt ingjutningsgods.

Byggvarudeklarationer i eBVD-systemet

Sök efter byggvarudeklarationer i Byggmaterialindustriernas och IVL Svenska Miljöinstitutets databas. Välj leverantör ”Celsa Steel Service” i drop-down-menyn.

Miljöbedömningar armeringsstål

Basta - miljöbedömning

Kriterier: BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminsknings-ämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0* ”Utfasning av farliga ämnen”. Utöver baskraven som är gemensamma för BASTA och BETA, så ställs det i BASTA-kriteriet ytterligare krav på ämnen som är allergiframkallande, akut- eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att följande produkter klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

I SundaHus Miljödata baseras bedömningarna på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. SundaHus kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

Kriterier:

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda.

Kriterier:
Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Bedömningar
2017 v.1.1
Mat 07 – Exemplarisk nivå – Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
2013 v.2.0
Mat 08 – Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom kontroll med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för dig och för miljön.

Betygsnivåer och kriterier:

Brons
Den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer.
Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.

Silver
Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Guld
En mycket hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är mycket höga, till exempel tillåts får inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav. För att nå upp till Guld behöver även de som bor och arbetar i fastigheten trivas så väl att de också tycker att det är ett guldhus. Därför måste de som bor eller jobbar i byggnaden tillfrågas när det gått två år om vad de tycker om innemiljön.

Bedömningar
3.0
Ind 13 – GULD (Publik e-bvd eller motsvarande)
Ind 14 – GULD

2.1 / 2.2
Ind 14 – GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3)
Ind 15 – GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. Vi bedömer och därefter tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Läs mer om Byggvarubedömningen.

Kriterier:

Livscykelaspekter
Ingående material och råvaror
Förnybara råvaror
Andel återvunnet material
Hållbar träråvara
Tillverkning av varan
Emissioner till vatten, luft eller mark
Primärenergianvändning under produktionsskede
Energianvändning under produktionsskedet
Emballage
Bruksskede
Urlakning av ämnen med potentiell påverkan på vattenkvalitet
Energianvändning
Avfall och rivning
Återanvändning och återvinning
Farligt avfall
Emissioner av flyktiga organiska ämnen till inomhusluften

Kemiskt innehåll
Totalt inkluderar bedömningen avseende kemiskt innehåll 29 delkriterier, vilka främst baseras på de ingående ämnenas klassificeringsgränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. Det är de enskilda ämnenas egenskaper som bedöms, inte eventuell klassning i blandning.

Om Svanen-märkning.

Inget armeringsstål kan Svanen-märkas. Detta beror på  att det saknas kriterier för armeringsstål  i Svanens bedömningssystem. För att en byggnad ska kunna Svanen-märkas räcker det (i skrivande stund) att armeringssstålet är godkänt i BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.