Ett rationellt sätt att armera: Bamtec®

Pressade byggtider och samtidigt höga krav på arbetsmiljön? Tackla uppgiften genom att rulla ut måttanpassad armering!

För ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö. Rullarmering är enkelt uttryckt stora hoprullade armeringsnät med stänger i endast en riktning sammanfogade av ett tunt plåtband. Armeringsrullarna kan väga upp till 1.5 ton och vara så breda som femton meter. Två personer kan med hjälp av kran montera 1.5 ton armering på endast 15 minuter!

Kortare byggtid, sänkt kostnad & bättre arbetsmiljö!

Använd Bamtec® rullarmering och kombinera produktivitet med god ergonomi. Nu rullar vi! Armeringsrullar måttanpassas efter projektspecifik design och kan innehålla förstärkningsstänger, urspaningar, ha sneda hörn eller förskjutna skarvar. Rullarmering passar alla projekt, stora som små och passar allt från det lilla kranfundamentet till den stora bottenplattan, i väggar eller i broar. Det finns ingen anledning att inte välja rullarmering!

Montagetid & hantering

Armeringsrullarna designas efter exakt armeringsbehov, ingen ytterligare hantering annat än lyfta på plats och rulla ut. En armeringsrulle motsvarar vikten av 7 st. armeringsnät Ø12s100. En armeringsrulle kan väga upp till 1.5 ton och monteras av två personer på 15 minuter vilket kan ge enhetstider på hisnande 3000 kg/mantimmar. 1000 – 4000 kg/mantimme

Arbetsmiljö

Det genomsnittliga antalet stänger i en armeringsrulle är 65 st. Mångdubbla antalet arbetsmoment rationaliseras bort jämfört med om varje enskild armeringsstång skulle burits fram, positionerats och najats fast. Många arbetsmoment skulle skett i rödklassade arbetsställningar och ökat risken för förslitningsskador.

Materialspill

En rulle designas för att exakt motsvara den armering som ska läggas i. Inget spill för tillpassning av enskilda stänger. Då armeringsrullarna är betydligt större än ett armeringsnät behövs betydligt färre överlappningsskarvar och därmed minskas mängden material.

Totalkostnad

Det högre materialpriset för en armeringsrulle jämfört med traditionell ILF eller armeringsnät kompenseras genom snabbare montage och minskad materialåtgång. Dessutom sparas värdefull projekttid, arbetsmiljön förbättras och det blir bättre ordning och reda på arbetsplatsen.

Användningsområden för rullarmering

Rullarmering kan användas på de flesta ställen där det finns en hög repetition av raka armeringsstänger i dimensioner från ø8 till ø32 och där det finns begränsad mängd genomgående uppstick.

Horisontella ytor

Rullarmering används oftast i bottenplattor eller andra horisontella ytor med grova armeringsdimensioner. Stora som små ytor, allt från vindkrafts- och kranfundament till bottenplattor.

Vertikala ytor

Rullarmering används också på större vertikala ytor. Då rullas armeringen ut på en plan yta innan montage och lyfts därefter på plats i stora ”nätsektioner”.

Rullarmering i bro

En särskild typ av rullarmering är tillåten att använda i broar. Rullarmering i bro svetsas inte fast vid plåtband utan hålls samman av en tvinnad ståltråd.

Rullarmering
Rullarmering på vägg
Rullarmering i bro

Oändliga möjligheter

Armeringsrullar utformas för att minimera kompletterande armeringsarbeten genom att anpassa rullarna efter varje projekts unika design.

Ursparningar för exempelvis pumpgropar, installationsschakt, etc.
Förkortade stänger för tillpassning enligt gjutytans yttre geometri.
Större utsnitt som inte ska armeras till exempel hissgropar.
Diffade längder för sned tillpassning enligt gjutytans yttre geometri.
Rullarmering med förstärkningsjärn i grövre dimension än ordinarie stänger.
Förskjutna skarvar för att minimera materialåtgång i skravområdet.

Form och dimensioner på rullarna kan variera stort inom givna ramar:
Dimension: 8 – 32 mm
Bredd: 1,7 – 14 m
Vikt: Max ~1500 kg
S-avstånd: Steglöst 50 – 300 mm
Förstärkningsjärn: Ja
Ursparningar: Ja
Sneda/runda kanter: Ja

Rullarmering i praktiken

A) Planera för rullarmering

Gjutordning för olika gjutetapper fastställs eftersom armeringsrullarna måste designas för att monteras i en viss ordning.
Armeringshandlingar granskas för att identifiera uppstick eller andra hinder för utrullning. Planeringen sammanställs och överlämnas till Celsas ingenjörer.

B) Design av rullarmering

Celsas ingenjörer arbetar vidare från överlämnat underlag och tillhandahållna armeringsritningar i dwg-format.
Projektering av enskilda armeringsrullar genomförs och produktionsunderlag och utläggningsritningar skapas.

 

Rullarmering - steg för steg

C) Leveransen

Armeringsrullarna levereras tillsammans med montageanvisningar. Armeringsrullarna är tydligt uppmärkta med en bricka som beskriver rullens ID, var och i vilket lager den ska monteras.

Montageanvisningar visar tydligt vilken armeringsrulle som ska placeras var, vilken ordning och riktning de ska läggas i. Armeringsrullarna är stroppade och redo för säkert lyft.

D) Utrullningen – så här placeras armeringsmattan

  1. Fäst det medföljande måttbandet på järnet närmast marken. Dra bandet till det första järnet i rullen (markerat med rött i illustrationen) och notera vart på bandet järnet hamnar.
  2. Sträck bandet mot platsen där det första järnet i mattan ska placeras.
  3. Flytta på mattan tills markeringen på snöret når marken så nära platsen för järnet som möjligt.
  1. Efterjustera vid behov.
  2. Klipp av najtråden som håller det första järnet på plats. Flytta järnet till rätt position.
  3. Rulla. Rulla. Rulla.

Beräkningsexempel – besparing

Beräkningsexempel besparingspotential. Räkneexemplet är baserat på den mest förekommande armeringen i en grövre bottenplatta och på två normalstora gjutetapper på vardera 20×20 meter. Totalt 800 m2. Räkneexemplet omfattar endast ett armeringslager i två riktningar.

Förutsättningar

Gjutetapper: 2 stycken á 20x20m
Armering: ø16 s-avstånd 150mm i båda riktningar
Skarv – gjutetapper: Generalskarv, dubbel skarvlängd 2x50xø
Metervikt ø16: 1,58 kg/m

Löpmeter armering: 10 700 m
Delningar längs + 1: 268 st (Dlängs)
Delningar tvärs + 1: 134 st (Dtvärs)

Standard lagerlängd 12m

Lagerlängderna på 12 meter skarvas med enkel skarvlängd för att minimera materialspill.

Materialåtgång

Löpmeter armering10 700Larm
Löpande skarv720 m(Larm / 12) * 0.8
Löpmeter i gjutskarv215 mDtvärs * 1.6
Spill +5%580 mLtot * 5%
Antal stänger1020 stAstänger
Total vikt19 300 kgLtot * 1.58
byggnadsarbetare-8-procent

Arbetsmiljö

Najning var 4:e stång9000 stDtvärs * Dlängs / 4
Ogynsamma lyft4080 stAstänger * 4
Totalt13 080 st
byggnadsarbetare-260

Montagetid

Enhetstid*7 tim/ton
Montagetid135 tim
byggnadsarbetare-montagetid

Totalkostnad

Materialpris (schablon)9.9 kr/kg
Arbetskostnad + OH450 kr/tim
Materialkostnad193 000 kr
Montagekostnad60 750 kr
Totalkostnad253 750 kr
12% högre totalkostnad! 🙁

*Enligt nybyggnadslista 16,4 tim/ton. Nedjusterat för att återge verklig tid för ø16 fallande längder.

Rullarmering

Ytan armeras med 4+4 st rullar i vardera gjutetapp, totalt 16 st armeringsrullar. Rullarna utformas med förskjutna skarvar i alla skarvområden (exkl. gjutskarv enl. ovan). Rullarmeringsutformningen skapar en längsgående skarvlinje och två skarvlinjer i kortgående riktning.

Materialåtgång

Löpmeter armering10 700Larm
Löpande skarv430 m(Larm / 12) * 0.8
Löpmeter i gjutskarv215 mDtvärs * 1.6
Spill +5%0 mLtot * 5%
Antal rullar16 st
Total vikt17 900 kgLtot * 1.58
byggnadsarbetare-mindre

Arbetsmiljö

Najning var 10:e stång3600 stDtvärs * Dlängs / 4
Ogynsamma lyft64 stArullar * 4
Totalt3 664 st
byggnadsarbetare-battre

Montagetid

Enhetstid*0.3 tim/ton
Montagetid5.4 tim
byggnadsarbetare-snabbare

Totalkostnad

Materialpris (schablon)12.50 kr/kg
Arbetskostnad + OH450 kr/tim
Materialkostnad223 750 kr
Montagekostnad2430 kr
Totalkostnad226 180 kr
byggnadsarbetare-lagre

Rullarmering och gjutetapper

Illustrationerna visar hur rullarmering placeras vid en gjutskarv. Gjutetapp 1 illustreras av ett ljust underlag. Gjutetapp 2 av ett mörkt underlag. Momenten visas i grönt och nätstöden i rött.

”15 ton rullarmering på 10 timmar.. Det finns inget annat alternativ, ILF hade varit en ryggknäckare och handlederna hade tagit stryk.” //Armerare, JM, Projekt Slussen, Malmö

Rullarmering i verkligheten – bildgalleri

Nöjd rullarmeringskund
"Rullarmering ger en både ekonomisk och tidsmässig vinst. Om man samarbetar både med konstruktören, Celsa och armerarna - kan man få till det otroligt effektivt. Helst ska man hålla det så enkelt som möjligt. Det har man igen i tid för att man inte har så många olika sorters armering att hålla reda på. Det går snabbare att komplettera med lite lösarmering bara.” - Sven Paulsson, Tage&Söner