Är du redo att komma igång med QR?

Fyll i nedan formulär så skickar vi alldeles strax dina personliga inloggningsuppgifter via e-post. Har du frågor om hur du kommer igång ta en titt på videoguider →

0 kr /mån. Ingen bindningstid, ingen kostnad!

  1. Registrering
  2. Bli medlem
  3. Inloggningsuppgifter via e-post

Med ett QR-konto får du fri tillgång till QR 4 Tekla.
Som Celsa kund får du automatiskt tillgång till extra funktioner i QR t.ex. ordertstatus, faktureringsstatistik, projektdokument, mm.

Ditt QR-medlemskap kommer att aktiveras så snart vi lagt upp din användare. Läs våra Användarvillkor för information om medlemskap.

Genom att registrera sig för, logga in eller på annat sätt nyttja QR-tjänsten, accepterar Licenstagaren nedan angivna licensvillkor. Om licensvillkoren inte accepteras, får Licenstagaren inte på något vis använda QR-tjänsten (definierad nedan). Celsa Steel Service AB, 556020-3217 (”Licensgivaren”) förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande kunna avstå från att tillhandahålla QR-tjänsten. Licensgivaren och Licenstagaren kallas nedan var för sig för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

LICENSOBJEKTET Dessa licensvillkor omfattar licensiering av programvaran QR avsett att fungera som hjälpmedel för att förteckna armeringsprodukter samt hantera projektinformation relaterad till armering (”QR-tjänsten”), vilken utvecklats och tillhandahålls av Licensgivaren.

LICENSENS OMFATTNING OCH ANVÄNDNING Licenstagaren får en icke-exklusiv licens att använda QR-tjänsten inom ramen för Licenstagarens verksamhet för de ändamål som anges i punkt 1.1 ovan. Licensen avser en användare hos Licenstagaren. Licensen får ej överlåtas vidare av Licenstagaren utan Licensgivarens föregående skriftliga samtycke. Licenstagarens maximala lagringsutrymme i QR-tjänsten är 50 MB. Licensgivaren ansvarar inte för att information eller data som Licenstagaren registrerar i QR-tjänsten lagras för viss tid eller skyddas genom back-up eller på annat vis säkras. Licensgivaren avser i den mån detta är möjligt att i skälig omfattning meddela Licenstagaren innan Licenstagarens information eller data raderas av Licensgivaren. Licenstagaren ansvarar för att denne uppfyller de systemkrav och har den datormiljö som krävs för nyttjande av QR-tjänsten. Licenstagaren får inte försöka kringgå några tekniska begränsningar i QR-tjänsten. Licenstagaren får vidare endast ändra, kopiera, demontera, dekompilera eller bakåtkompilera QR-tjänsten i den omfattning som uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning. Licenstagaren får inte använda QR-tjänsten i syfte att begå brott eller på sätt som innebär ett brott mot svenska eller utländska lagar och föreskrifter (såsom exempelvis upphovsrättslagen, straffrättsliga bestämmelser om barn-pornografi eller hets mot folkgrupp m.m.). Licenstagaren är ansvarig för att lösenord och inloggningsuppgifter inte kommer till tredje mans kännedom. Licenstagaren är vidare ansvarig för de aktiviteter som sker på Licenstagaren konto, oavsett om detta sker med Licenstagarens medgivande eller ej. Licenstagaren förbinder sig att omgående underrätta Licensgivaren om misstänkt otillåten användning av QR-tjänsten eller varje annan åtgärd som äventyrar säkerheten eller annat.

LEVERANS Licensgivaren tillhandahåller QR-tjänsten för Licenstagaren på sin hemsida [celsa-steelservice.se].

SUPPORT OCH UPPDATERINGAR Licensgivaren åtar sig endast att tillhandahålla support avseende QR-tjänsten i mån av möjlighet och efter eget gottfinnande [samt i enlighet med vad som anges på Licensgivarens hemsida [celsa-steelservice.se]. I den mån Licensgivaren tillhandahåller eventuella förbättringar och utvecklingar av QR-tjänsten under licensperioden ska dessa omfattas av dessa licensvillkor utan skyldighet för Licenstagaren att utge särskild ersättning härför.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Licensgivaren äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom t.ex. upphovsrätten), till QR-tjänsten, eventuella ändringar eller uppdateringar samt hänförligt underlag eller dokumentation, källkod m.m. I förhållandet mellan Licenstagaren och Licensgivaren har Licenstagaren samtliga rättigheter till data och annan information som Licenstagaren eller annan på uppdrag av Licenstagaren ställer till Licensgivarens förfogande genom QR-tjänsten samt resultatet av Licensgivarens behandling av sådan information.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter som lämnas i samband med registrering av konto för att kunna nyttja QR-tjänsten eller som i övrigt registreras inom ramen licensvillkoren behandlas av Licensgivaren som är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med denna behandling är att administrera Licenstagarens utnyttjande av QR-tjänsten. Personuppgifter är att betrakta såsom konfidentiella och sparas således med sekretess och aldrig under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Användare som vill få information om vilka personuppgifter som behandlas, kan av Licensgivaren begära detta skriftligen, genom att skicka begäran till [Celsa Steel Service AB], [Stationsgatan 55, Box 119, SE-301 04 Halmstad], eller via e-post till [info.se@celsa-steelservice.com]. Genom att acceptera dessa villkor samtycker Licenstagaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

COOKIES Cookies är nödvändiga för att Licenstagaren ska kunna nyttja QR-tjänsten och dess funktioner på återkommande basis. QR-tjänsten använder cookies när Licenstagaren besöker den. En cookie är en liten informationsfil som placeras i Licenstagarens dator. Cookien kan inte identifiera Licenstagaren personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på Licenstagaren dator och som denne använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på Licenstagarens dator. QR-tjänsten använder sig av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att Licensgivarens servrar skall kunna urskilja Licenstagarens webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge Licenstagaren besöker QR-tjänsten. Så snart Licenstagaren lämnar QR-tjänsten eller stänger webbläsaren så raderas Licenstagarens session och därmed också Licenstagarens session-cookie. Licenstagaren har rätt att förhindra att QR-tjänsten lagrar cookies på dennes dator, men kan då av funktionella skäl inte använda QR-tjänsten längre. Licenstagaren kan också själv välja på vilken nivå denne vill acceptera cookies för sin webbläsare. För närmare information om cookies kan Licenstagaren kontakta info.se@celsa-steelservice.com.

LICENSTAGARENS BROTT MOT LICENSVILLKOREN Bryter Licenstagaren mot bestämmelse i dessa licensvillkor har Licensgivaren rätt att omedelbart säga upp dessa licensvillkor, vilket innebär att licensen avbryts, och begära skadestånd.

INTRÅNG I ANNANS RÄTT Licensgivaren ansvarar inte till någon del för att Licenstagarens nyttjande av QR-tjänsten inte kränker annans upphovsrätt, patent eller annan immateriell rättighet och användningen av QR-tjänsten sker på Licenstagarens egen risk i förhållande till tredjeman.

PARTS INSOLVENS Vardera parten har rätt att omedelbart säga upp dessa licensvillkor om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

BEFRIELSEGRUNDER Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa licensvillkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, driftstörningar vid uppkoppling mot Internet eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om Part önskar påkalla befrielse enligt bestämmelserna ovan ska Licensgivaren utan oskäligt dröjsmål underrätta Licenstagaren härom för att få åberopa omständigheten. Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Part under angivna omständigheter häva avtalet om fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än en (1) månad.

ANSVARSBEGRÄNSNING Utöver vad som anges i övrigt i dessa licensvillkor är Licensgivarens ansvar begränsat enligt följande. Licensgivaren ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster. Licensgivaren ansvarar inte i något hänseende för Licenstagarens förlust av data, brister till följd av QR-tjänstens funktion, användning eller tillgänglighet oavsett orsaken därtill. Licensgivaren ersättningsansvar vid kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Licensgivaren till last, begränsat till en summa motsvarande den sammanlagda licensersättning enligt punkt 3 som Licenstagaren betalat till Licensgivaren.

LICENSPERIOD Licensen gäller för ett år i taget. FÖLJDER AV LICENSVILLKORENS UPPHÖRANDE Licensen för QR-tjänsten upphör att gälla när dessa licensvillkor upphör. Licenstagaren äger då inte längre använda QR-tjänsten och Licensgivaren kan inaktivera QR-tjänsten.

SEKRETESS Parterna förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid användning av QR-tjänsten. Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning av affärshemlig natur – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal; upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten; upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. I fall som avses under c) ovan har dock Part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal. Parterna förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Part enligt dessa licensvillkor.

ÖVRIGT Överlåtelse av licensvillkoren Licenstagaren får inte helt eller delvis överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa licensvillkor utan den andra Licensgivarens skriftliga godkännande. Licensgivaren äger fritt överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa licensvillkor utan Licenstagarens samtycke. Meddelanden Reklamation och andra meddelanden avseende licensvillkoren tillämpning ska översändas genom bud, rekommenderat brev, e-post eller telefax till Parternas anvisade adresser. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran; och om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; och om avsänt med telefax: vid mottagarens erhållande av faxkopian. Adressändring ska meddelas Part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. Ändring av avtalet Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra dessa Licensvillkor. Licensgivaren kommer att informera Licenstagaren om sådana ändringar. Licensgivaren kan ändra villkoren i avtalet om (i) det är nödvändigt på grund av tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, ändringar i lagstiftningen, (ii) det är nödvändigt på grund av utlåtande och/eller föreläggande som baseras på tillämplig lag, (iii) ändringarna inte väsentligen förändrar balansen mellan ersättningen för licensen och tillhandahållandet av QR-tjänsten, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att underlätta tillhandahållandet av QR-tjänsten eller (vi) villkoren ändras till Licenstagarens fördel. Licensgivaren kommer att informera Licenstagaren om ändringen innan denna träder i kraft och ge Licenstagaren möjlighet att avbryta licensen eller acceptera ändringen minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Passivitet Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt dessa licensvillkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. Fullständig reglering Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i dessa licensvillkor. Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i dessa licensvillkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts rättigheter eller skyldigheter enligt dessa licensvillkor, skälig jämkning i avtalet ske. Tillämplig lag och tvistelösning På dessa licensvillkor ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av dessa licensvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt vid varje tid gällande lag om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg.