Leveransinnehåll vid specning

Vid köp av konsulttjänsten skapar Celsa produkt- och mängdförteckningar/armeringsförteckningar från K-ritningar. Förteckningarna används vid beställning och montage av armeringen. Förteckning av armering kallas även specning. Vi specar/förtecknar alla typer av armering. Läs nedan vad tjänsten innehåller.

 

Arbetsområdes- och leveransindelning
OmrådesindelningProdukt och mängdförteckningar delas in i olika arbetsområden, gjutetapper för att passa arbetsplatsens avropsordning.
OmrådesmärkningOlika områden märks med olika färgkombinationer som möjliggör logistiktjänster som färgsortering och färglossning.
Produkt- och mängdförteckningar
ProdukterFörteckning av; ILF/klippt och bockad armering, specialnät, armeringskorgar, lenton, rullarmering & standardprodukter
Produktkompl.Förteckningar kompletteras efter önskemål med t.ex. distansstöd och monteringsjärn.
ProjektportalFörteckningar publiceras i armeringsportalen som möjliggör full spårbarhet. Förteckningar länkas ihop med 3D-modeller, ordernr., leveranser och möjliggör digitalmottagningskontroll och realtidsuppdatering av produktionsstatus.
Q-armeringArmeringsförteckningar överlämnas i .xml-format
pdf-förteckningFörteckningar överlämnas i utskriftsvänligt .pdf-format
Litterering av arbetshandlingar
RitningsmärkningArmeringen i arbetsritningarna märks med tydlig produktmärkning (litterering).
ProduktmärkningVid leverans motsvarar produkternas märkbricka märkningen som finns på arbetshandlingarna.
3D-modellmärkningArmering i .ifc- eller Tekla-modeller märks upp armeringsförteckningar och monteringsanvisningar skapas
Kvalitetssäkring
Plan- och sektionKontroll av av geometri, littrering, texter mellan olika ritningar, planer, vyer och sektioner.
GenomförbarhetKontroll av att armering är praktiskt möjlig att montera
Upphandling
Pris:Ca 650 kr/tim eller enl. avtal (ex. moms)
Utförande:Ingenjörer i Halmstad eller Västerås
Övrigt:Vi reserverar oss från att upptäcka alla felaktigheter i konstörensunderlag.
Kontakt:Regionansvarig säljare

Produktionsanpassade armeringsspecifikationer

Vid upprättande av armeringsförteckningarna eller armeringsspecifikationerna kontrolleras armeringsritningarna i avseende på genomförbarhet, arbetsmiljö, monteringstid och kvalitet. Upptäckta fel och förbättringsmöjligheter åtgärdas i samråd med berörd disciplin; konstruktör, arbetsledning och eller armerare.

Val av armeringsprodukt

Vid specning av armeringen kan mest rationella armeringslösning föreslås. Rullarmering, svetsade element, specialnät eller klippt och bockad armering? I samråd med arbetsplatsen omvandlas armeringen på ritningarna till färdigsvetsade element och rullarmering.

Kompetens skapar förutsättningar

Ingenjörerna på Celsa Teknik som skapar armeringsspecifikationerna är regelbundet ute och besöker arbetsplatser, pratar med armerare, arbetsledare och konstruktörer. Samtliga armeringstekniker är utbildade ingenjörer. Kvaliteten på armeringsförteckningarna kan därför garanteras både i avseende på konstruktionen och produktionen.