Att följa lagar och interna riktlinjer är viktigt och på Celsa har vi uppförandekoden Code of Ethics som genom företagets värderingar och inspirerande principer guidar oss hur vi ska agera ansvarsfullt enligt grundläggande regler.

Om du upptäcker att något avviker från lag eller uppförandekod, ett riskbeteende eller något som kan skada företaget och dess medarbetare behöver vi din visselblåsning. Det kan handla om oegentligheter och missförhållanden och där du genom din anmälan bidrar till att på ett tidigt stadium förhindra detta.

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

Vår visselblåsartjänst ger medarbetare, volontärer och praktikanter möjlighet att slå larm om allvarliga risker som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Även personer som annars utför arbete under vår organisations kontroll eller ledning (exempelvis arbetstagare hos leverantörer och underentreprenörer) egenföretagare, inhyrd personal och personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget samt personer som söker arbete eller har utfört arbete i någon av kategorierna enligt ovan kan rapportera missförhållanden som förekommer inom Celsa koncernen.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Från den 17 december 2021 gäller en ny visselblåsarlag, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Målet med nya lagen är att säkerställa att arbetsgivaren ger ett starkare skydd för personer som rapporterar om dessa missförhållanden.

Visselblåsartjänsten kan användas då det handlar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang och där det finns ett allmänintresse av att detta kommer fram.

Genom visselblåsartjänsten ska rapporterande person på ett säkert sätt rapportera utan risk för repressalier. Som rapportör är du skyddad och verksamhetsutövare får inte hindra din rapportering eller vidta repressalier mot dig, ditt ombud eller dina anhöriga. Att drabbas av repressalier innebär ogynnsam behandling enbart på grund av att man är rapportör, alternativt hot om repressalier, såsom uppsägning, ekonomiska förluster, hot eller trakasserier.

Hur kan jag rapportera ett visselblåsarärende?

Arbetar du inom Celsa, prata först med din närmaste chef, alternativt kontakta din chefs chef eller HR.

Om ovanstående alternativ inte anses möjliga kan du rapportera till vår internt upprättade visselblåsartjänst skriftligen eller muntligen.

  • Rapportera misstänkt överträdelse skriftligen via visselblåsarsystemet.
  • Rapportera misstänkt överträdelse muntligt genom att ringa det nummer som finns publicerat.

Oavsett hur du väljer att rapportera så kommer rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa vara strikt konfidentiella och behandlas endast av personer med specifika uppdrag för sådan hantering.

To the attention of:
Internal Information Channels System Manager

Address:
Postboks 500 – 8601 Mo I Rana – Norway

+47 47 70 33 33

Email: speakup@gcelsa.com

Vad händer efter att jag gjort en anmälan i systemet?

När du skickat din anmälan får den avdelning som ansvarar för regelefterlevnad inom Celsa Nordic ett meddelande om att en anmälan kommit in. Du som anmälare får inom 7 dagar ett meddelande om att din anmälan tagits emot. Beroende på vad ärendet gäller kan ev andra avdelningar på företaget behöva involveras i utredningen. Beroende på omständigheterna anlitas ibland extern personal från specialiserade tjänsteleverantörer eller advokater. Din anmälan kommer alltid att hanteras med största möjliga sekretess. Inom tre månader ska även en återkoppling i så skälig utsträckning det är möjligt ges kring de åtgärder som har vidtagits.