Resan mot hållbarhet.

Celsa Nordic har utvecklat en hållbarhetsstrategi som ser till att våra hållbarhetspolicys blir en del av våra beslutsfattanden, för att på så vis minska vår totala miljöpåverkan.

Vi har formulerat fyra hållbarhetsutmaningar som var och en har sina egna hållbarhetsmål. Dessa fyra utmaningar är gemensamma för alla de nordiska länderna.

CO2-utsläpp
Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten
Lokala utsläpp
Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig
Bi-produkter
Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet
Fossilfri transport
Framtidens transport är fossilfri

Vi omfamnar hållbarhet

Celsa Nordic har utvecklat riktlinjer för att integrera hållbarhetspolicyer i beslutsfattandeprocesser och för att minska vår övergripande miljöpåverkan.

Celsa Nordic har utvecklat riktlinjer för att integrera hållbarhetspolicyer i beslutsfattandeprocesser och för att minska vår övergripande miljöpåverkan. Vår hållbarhetsutveckling grundar sig i vårt engagemang för att förbättra livskvaliteten i dagens samhälle utan att äventyra förmågan att tillgodose framtida generationers behov.

Vi har formulerat fyra hållbarhetsutmaningar som var och en har sina egna hållbarhetsmål. Dessa fyra utmaningar är gemensamma för alla de nordiska länderna.

Hållbarhetsutmaning #1 – koldioxidutsläppen

I områden med låga nivåer av koldioxidutsläpp kommer efterfrågan på produkter med ett litet koldioxidavtryck att öka. I ”koldioxidutmaningen” beskriver och definierar vi de viktigaste faktorerna som påverkar vårt ekologiska fotavtryck utifrån hela vårt företags mervärdeskedja, samt formulerar målsättningar kring detta.

Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten

Det är en prioritet för oss att minska våra koldioxidutsläpp under de kommande 15 åren. Våra handlingsplaner för att minska koldioxidutsläppen är kopplade till att optimera energiförbrukningen i våra processer och välja råmaterial som har mindre miljöpåverkan. Vi inser dock att koldioxidutsläppen inte kan elimineras utan att ersättas av ny teknik.

Med det i åtanke så bidrar valsverket redan idag till att minska växthusgaserna eftersom bränslet består av biprodukter från andra processer eller sekundär användning av koldioxidgas från närliggande industrier. Med andra ord blir biprodukter till vårt råmaterial.

Hållbarhetsutmaning #2 – lokala utsläpp

Vi definierar lokala utsläpp som de utsläpp som påverkar närmiljön kring anläggningarna för våra olika verksamheter i de nordiska länderna.

Närmiljön: lika viktig för oss som för dig

Vi definierar lokala utsläpp som de utsläpp som påverkar närmiljön kring anläggningarna för våra olika verksamheter i de nordiska länderna. Eftersom lokala utsläpp medför stor miljöpåverkan prioriterar vi dessa högt i vårt hållbarhetsarbete.

Lokala utsläpp består i huvudsak av stoft och buller från produktionsanläggningar och närliggande verksamhet, t.ex. stoft från smältugnar och transporter. Detta stoft kan innehålla partiklar som inte ska finnas i vår miljö och förorena närmiljön kring anläggningarna.

Då ”lokala utsläpp” är en av våra främsta prioriteringar betyder det att vi tar ansvar för den minimala inverkan som vår verksamhet har på miljön samt socialt ansvar för våra anläggningars närmiljö.
Vi bör vara medvetna om den påverkan som våra handlingar har på miljön omkring oss och ta ansvar för dessa handlingar.

Hållbarhetsutmaning #3 – biprodukter

– avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet.

 

Kretsloppskulturen är stark på vårt företag och vi har under lång tid utvecklat tillämpningar för alla våra biprodukter. Detta har resulterat i att företaget säljer eller återanvänder 95 % av biprodukterna som bildas på anläggningen i Mo i Rana.

I våra planer för att tackla den här utmaningen ingår att skapa tillämpningar som ger mervärde för våra biprodukter, liksom att hitta lämpliga användningsområden för de återstående fem procenten biprodukter, med målet att sluta cirkeln.

Vi omfamnar den cirkulära ekonomin, en hållbar cirkulär ekonomi, till fullo, vilket innebär att hela vår verksamhet utvecklas i enlighet med dess grundläggande principer.

Hållbarhetsutmaning #4 – fossilfri transport

–framtidens transport är fossilfri

Celsa har som ambition att bli ett ledande företag inom fossilfri transport – både inom intern och extern transport.

Adekvata förändringar kan enbart uppnås via en mer transportrestriktiv hållning i kombination med resurseffektivare fordon och en övergång till förnybara typer av energi och elektrifiering.

Transportindustrin spelar en viktig roll inom det här området. Vi använder oss mycket av transport i alla de nordiska länderna i vår mervärdeskedja och kommer därför att bidra till en framtid där transporten är fossilfri.

CO2-utsläpp
Ta vårt ansvar för att minska växthuseffekten
Lokala utsläpp
Den lokala miljön: lika viktig för oss som för dig
Bi-produkter
Avfall är värdefullt för oss! Vår produkt kan återvinnas i oändlighet
Fossilfri transport
Framtidens transport är fossilfri