Förenkla och spara tid vid din armeringsleverans.

Klippt och bockad armering är en av de vanligaste produkttyperna av armering. Därför är det av stort intresse för byggarbetsplatser att minska kostnader relaterat till inköp och montage av denna armering.

Den inneboende besparingspotentialen i armering

Studier vid bl.a. Chalmers Tekniska Högskola visar att direkta lönekostnader för hantering och montage av ett ton armering är i samma storleksordning som inköpspriset för materialet i sig. Därför tillhandahåller Celsa tjänster som reducerar hanteringskostnaden av armering. För att förstå hur hantering- och montagetiden kan minskas är det viktigt att förstå vilka aktiviteter som utförs av armerarna.

Vart går armerarens tid?

Inom ramen för ett samarbete mellan Chalmers och Celsa har stora mängder data samlats in som visar hur mycket tid en armerare lägger på olika typer av aktiviteter.

Så mycket som 30-35% av arbetet som utförs av armerarna är arbete som kan rationaliseras bort och undvikas genom bättre planering och logistik. En av rekommendationerna i rapporten ”Vad kostar materialet, egentligen?” är att förbättra materialflödet genom tydligare märkning och sortering av armeringen.

Diagrammen nedan visar fördelningen av en armerares arbetstid i två olika exempelprojekt. ”Direkt arbete” är det arbetet när armeringen monteras på inbyggnadsstället. ”Avbrott och väntan” och ”Outnyttjad tid” uppkommer vid tungt och slitsamt arbete eller när någon måste vänta på att någon annan förbereder material. ”Indirekt arbete” och ”Materialförflyttning” uppstår när någon förbereder och hanterar materialet innan montage och detta arbete är direkt relaterat till hur armeringen är buntad, sorterad, levererad och märkt.

Vad är det som skapar onödigt arbete?

En väsentlig mängd montagetid går åt till att; identifiera vilken armering som ska användas var, dela armeringsbuntar, sortera och slutligen bunta ihop den mängd armering som ska till respektive inbyggnadsställe.

”Sorteringsarbete” av armeringsbuntar är mycket tungt och kräver ofta slitsamma arbetsställningar på dåligt underlag. Dessutom krävs i regel värdefull krantid för att hantera och dela buntarna.

Hur undviks onödigt arbete?

Celsa har utvecklat färglogistiktjänster som reducerar denna typ av kostsamt och onödigt arbete (slöseri) genom ett sinnrikt system för hur armering märks, buntas och levereras.

Exempel 1: "Spårbro"
Exempel 2: "40 bostadsrätter"

Färglossad och färgsorterad armering reducerar totalkostnaden för hantering av armering, skapar bättre ordning och reda, förbättrar arbetsmiljön och förenklar montaget!

Färgsortering

Färgsortering sparar tid och underlättar hantering av armering innan och under montage. Armering är tydligt uppmärkt och buntad efter dess färgmärkning. Färgmärkningen beskriver till vilket huvud- och arbetsområde varje armeringslittera tillhör.

Mindre krantid och resurser för buntdelning och sortering!

Färglossning

Färglossning förbättrar arbetsplatslogistiken eftersom armeringen lossas sorterad efter dess huvudfärg. Armering som hör till olika huvudområden hålls isär redan vid lossning av bilen.

Effektivare och enklare genom ordning och reda!

Färgsortering av armering

Celsa färglogistiktjänster bygger på fyra steg som var och ett adresserar olika orsaker till slöseri. Så här gör vi:

1. Färgplanering

Orsaker till slöseri
Åtgärder mot slöseri
Effekter av åtgärder
Områdesindelning saknas
Innehållet på armeringsförteckningar är inte uppdelade efter arbetsområden.
Färgindelning
Varje huvudområde och arbetsområde ges en färgkod som styr hur förteckningar, ritningar och produkter ska märkas.
Effekter av åtgärder
En strukturerad färgplanering är grunden för en effektiv färglogistik och styr hur material buntas, levereras och vilka färgtjänster som kan appliceras.

Tillsammans med arbetsplatsen kommer vi överens om vad som utgör huvudområde, arbetsområden och relaterad färgkodning. En armeringsförteckning motsvarar ett arbetsområde och innehåller den armeringen som ska användas inom arbetsområdet.

Färgsortering av armering

2. Färgmarkering & litterering

Orsaker till slöseri
Åtgärder mot slöseri
Effekter av åtgärder
Otydlig märkning
Identifieringen av olika armeringslittera är svår då märkningen är otydlig. Det krävs onödig tid för att identifiera rätt armering till rätt arbetsområde.
Färgmärkning och litterering
Varje armeringsbricka är tydligt märkt med två färger. Motsvarande färger märks upp på ritningar som senare används vid montage.
Snabbare identifiering av de olika armeringsbuntarna och till vilket arbetsområde på ritningarna dessa är relaterade till.

Huvudfärgen och färgen för arbetsområdet anges på armeringsförteckningen. Varje rad på armeringsförteckningen utgör ett armeringslittera. Varje armeringslittera förses med en bricka där förteckningens färgkod framgår. Brickornas färgkoder styr Celsas logistiktjänster.

3. Färgsortering

Orsaker till slöseri
Åtgärder mot slöseri
Effekter av åtgärder
Ostrukturerad buntning
Armeringen ofta buntad i stora knippen även om armeringen ska till olika arbetsområden. Då krävs det extra arbete för att dela, sortera och omstroppa buntar.
Färgsortering
Vid färgsortering stroppas aldrig armering i olika färger tillsammans. Endast armering med samma huvudfärg och underordnad färg är stroppad tillsammans.
Minskad tid för sortering och hantering av armering eftersom den inte är blandad i stora buntar. Ingen extra krantid för att lyfta och dela på stora buntar.

När tjänsten färgsortering används så stroppas och buntas aldrig armeringslittera med olika färgkod tillsammans eftersom de ska användas på olika arbetsområden. Färgsortering är nödvändig för att tjänsten färglossning ska kunna användas.

4. Färglossning

Orsaker till slöseri
Åtgärder mot slöseri
Effekter av åtgärder
Ostrukturerad lossning
Armeringen lossas efter hur det blivit lastat på bilen. Armeringen läggs på ett osorterat upplag för senare sortering vilket skapar onödigt arbete.
Färglossning
Celsas bilar lastas ordnat efter färg för att möjliggöra färglossning. Endast färger med samma huvudfärg lossas i samma lyft. Detta möjliggör att armeringen lossas helt färdigsorterad efter huvudområden.
Bättre ordning och tydlig struktur på det lossade materialet. Därför krävs mindre tid och resurser för att leta och sortera ut vilken armering som ska till respektive arbetsområde. Snabbare internlogistik och mindre krantid.

När tjänsten färglossning används så kopplar Celsas chaufför endast buntar med samma huvudfärg i samma lyft eftersom de ska användas på olika huvudområden.

Buntar med olika huvudfärg hålls helt separerade.