EPD står för Environmental Product Declaration och är på svenska en miljövarudeklaration. Syftet med EPD är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöpåverkan.

Miljö armering - broschyr

För Celsa Steel Service innebär EPD att:

 • visa omtanke om miljö och kommande generationer
 • visa våra produkters miljöpåverkan
 • vi kan kommunicera vad vi gör och vilken effekt detta har på miljön
 • komplettera EMAS och ISO-certifieringar

För våra kunder innebär EPD att man:

 • kan visa att man bryr sig om miljön och kommande generationer
 • kan tillgodose beställarens ökade krav på dokumentation och miljödata (bl.a. miljöcertifieringssystemen som t.ex. LEED, Miljöbyggnad, CEEQUAL, BREEAM)
 • blir mer konkurrenskraftig i upphandlingar mot Trafikverket
 • blir mer konkurrenskraftig mot kraven inom grön upphandling
 • stärker kompetensen kring miljökonsekvensen av sin verksamhet
 • kan verka för ett mer hållbart byggande

Livscykelanalys (LCA)

En LCA från “vagga till grind” betyder att alla processer uppströms till och med Celsa Steel Service är beaktade. Bulkvaror och energi är granskade uppströms till dess produktion från råvaror (modul A1). Specifika data har till exempel tagits fram för tillverkning av tillsatsmedel från europeiska leverantörer i ståltillverkningen. I EPD, som följer EN 15804, begränsas användandet av generiska data. I enklare LCA analyser finns möjlighet att producera en LCA genom att bara använda sig av data i LCA-programvaror. Data är i dessa fall inte alltid helt uppdaterad och ofta utgörs data av medelvärden från sektorn. Det finns klara fall där data också är fel.

I 2015 års uppdaterade EPD finns även transport från Celsa Steel Service till byggarbetsplatsen beräknad för ett standardavstånd på 500 km.

Leverantörskedja

EPD innehåller information från hela produktionskedjan och visar att Celsa Armeringsstål (ståltillverkning) och Celsa Steel Service (förädling av armering) tillsammans verkar för att förbättra miljöprestandan av sina produkter genom:

 • Investeringar i ståltillverkningen
 • Hållbara leveranser med båttransporter
 • Optimering av produkter och processer för ett hållbart byggande på arbetsplatsen

Miljöpåverkan

CO2 eq/ton är den efterfrågade parametern för att beräkna miljöpåverkan av produkten i sin plats i den färdiga konstruktionen och det är CO2 som kunder börjar efterfråga. EPD innehåller dock mer information än CO2. Av stor vikt, innan marknaden kan börja utnyttja EPD på allvar, är att EPD ger Celsa Steel Service möjligheten att visa att man förstår sin egen process. Celsa Steel Service höjer härmed sin miljökompetens.

Miljöpåverkanskategorier i EPD

Klimatpåverkan (Global Warming Potential, GWP)
Uppskattar ett ämnes påverkan på växthuseffekten relativt koldioxid (CO2) med GWP värdet 1,0 kg/kg. Mäts i kg CO2-ekvivalenter/kg.

Försurning (Acidification Potential, AP)
Uppskattar ett ämnes påverkan på försurning relativt svaveldioxid (SO2). Mäts i kg SO2-ekvivalenter/kg.

Övergödning (Eutrophication Potential, EP)
Uppskattar ett ämnes påverkan på övergödning relativt kväveoxid (NOx) eller fosfat (PO43-). Mäts i kg PO43- ekvivalenter/kg.

Ozonnedbrytning (Ozone Depletion Potential, ODP)
Uppskattar ett ämnes påverkan på förtunning av ozonskiktet relativt R11 (CFC11). Mäts i kg CFC-11 ekvivalenter/kg.

Bilning av marknära ozon (Photochemical Oxidant Creation, POC)
Uppskattar ett ämnes påverkan på bildning av marknära ozon relativt eten (C2H4). Mäts i kg C2H4-ekvivalenter/kg.

Energi

 • Miljöprestanda är huvudresultatet av LCA
 • Klimatpåverkan (kg CO2 eq./ton) är den kategori som idag har störst betydelse
 • Klimatpåverkan beror till absolut största del av vilken energislag som utnyttjas vid ståltillverkningen

“Olika EPD är inte direkt jämförbara”
Olika EPD kan vara baserade på olika produktregler (PCR) och utarbetas med programspecifika regler i olika program.

I Celsa Steel Service EPD är livscykelanalysen (LCA) beräknad utifrån specifika data i högsta möjliga utsträckning. I analysen har materialdata hämtats så långt upp i processen som möjligt för att kunna få specifika data kring energiåtgång och utsläpp.

Omfång – produkter
EPD beaktar rakstål, ILF, nät, Bamtec, Spinnmaster och kombinationer av dessa.

Referenser och länkar:

EPD International

Celsa Steel Service EPD är registrerad hos EPD International i Sverige. Det finns ett flertal olika EPD program i Europa. EPD International är öppen för alla olika typer av produkter och tjänster och var ett av dem första programmen för miljödata och även en förebild för hur standardiseringsarbetet utvecklats i Europa inom miljöområdet.

Varför EPD?

Många tillverkare, försäljare och inköpare behöver i ökad utsträckning underlag som möjliggör att de kan göra sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor och produkter innehåller samt vad dessa och eventuella tjänster som tillhandahålls orsakar för miljöproblem i ett sk livscykelperspektiv.Ett tecken på att miljödata blir viktigare är att miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS allt mer fokuserar på produktfrågor. Även inom EU´s satsning på den integrerade produktpolitiken, IPP, fokuseras mycket på vikten av tillgång på livscykelbaserad, vetenskapligt förankrad och verifierad information om produkters miljöprestanda.

En EPD är utformat för att tillgodose höga krav på trovärdig och allsidig miljöinformation om produkter och tjänster. EPD bygger på principerna i internationella ISO-standarder för att ge EPD-information internationell acceptans, kontinuitet och bred tillämpning.

Läs mer på www.environdec.com