EPD – Environmental Product Declaration – är en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration.

Syftet med en miljövarudeklaration är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöpåverkan. Miljö- och klimatdata du behöver när byggprojektet har miljökrav.

Vår EPD visar på att Celsas armeringsstål är marknadens mest klimatsmarta alternativ och tar byggprojektet ett rejält steg närmare till att uppfylla branschens miljökrav.

EPD baserad på PCR 2019:14 visar på 373 kg CO2-ekv./producerat ton armeringsstål (A1-A3). Inklusive transport till slutkund (A4) ligger värdet på låga 386,8 kg.
Genomsnitt inom EU (endast A1) är 1000kg CO2-ekv/ton (källa: WorldSteel 2018).

EPD 2021 för armeringsstål

För våra kunder innebär EPD att man:

 • kan visa att man bryr sig om miljön och kommande generationer
 • kan tillgodose beställarens krav på dokumentation och miljödata (bl.a. miljöcertifieringssystemen som t.ex. LEED, Miljöbyggnad, CEEQUAL, BREEAM)
 • uppnå kraven i upphandlingar mot Trafikverket
 • blir mer konkurrenskraftig mot kraven inom grön upphandling
 • stärker kompetensen kring miljökonsekvensen av sin verksamhet
 • kan verka för ett mer hållbart byggande
 • kan uppvisa specifika klimatdata mot Boverkets obligatoriska klimatdeklaration.

För Celsa Steel Service innebär EPD att:

 • visa omtanke om miljö och kommande generationer
 • visa våra produkters miljöpåverkan
 • vi kan kommunicera vad vi gör och vilken effekt detta har på miljön
 • komplettera EMAS och ISO-certifieringar

Måste jag ta hänsyn till miljöpåverkan när jag väljer armeringsleverantör?

Ibland har du inget val. Det dikterar den så kallade Klimatlagen som infördes i Sverige 2018. Klimatlagen är en av olika åtgärder som Sveriges riksdag infört för att uppnå målen för Parisavtalet från 2016. Gränsvärden för klimatavtryck gäller tills vidare endast för Trafikverkets upphandlingar.

Med Celsas stål är du ett stort kliv närmare till att uppfylla byggbranschens strängaste miljökrav och miljöcertifieringar.

EPD - miljövarudeklaration - insida

Olika EPD är inte direkt jämförbara

Olika EPD kan vara baserade på olika produktregler (PCR) och utarbetas med programspecifika regler i olika program. Under 2019 offentliggjordes en uppdaterad PCR-standard. Celsa är en av de första i världen vars EPD baseras på den nya standarden. Att tänka på när du jämför EPD:er:

 • Beräkningsmodellerna är annorlunda för den nya PCR-standarden kan därför inte jämföras rakt av med en äldre EPD.
 • Vissa leverantörers EPD:er baseras på en mix av underleverantör. Denna mixen kan förändras under en EPD:s giltighetstid. EPD:n riskerar då inte spegla verkligheten. Celsa tillverkar sitt egna stål och har därmed kontroll på hela tillverkningskedjan.
 • A4 (transport från fabriksport till kund) är baserad på transport INOM tillverkningsland. A4 måste därmed oftast skrivas upp om man jämför med produkter från utlandet.

Livscykelanalys (LCA)

En LCA  betyder att alla processer uppströms till och med Celsa Steel Service är beaktade. Bulkvaror och energi är granskade uppströms till dess produktion från råvaror (modul A1). Specifika data har till exempel tagits fram för tillverkning av tillsatsmedel från europeiska leverantörer i ståltillverkningen.

I EPD, som följer EN 15804, begränsas användandet av generiska data. I enklare LCA analyser finns möjlighet att producera en LCA genom att bara använda sig av data i LCA-programvaror. Data är i dessa fall inte alltid helt uppdaterad och ofta utgörs data av medelvärden från sektorn. Det finns klara fall där data också är fel.

Supply of fuelSupply of external heatSupply of electricitySupply of commoditiesSteel worksA1. Raw material supplyA2. Transports to the core processA3. ManufactureLandfilling wasteIncineration of waste without energy recoveryTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTEmissionsEmissions from the processProduct ready for deliveryWaste to incineration with energy recoveryWaste to material recoveryProduction on one tonne of average reinforcement product of steel.Heat generation on siteInternal transportsPRODUCT STAGECONSTRUCTION/USE STAGEA4*. transport to customerA5*. Construction/installation* optionalTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTC4. Waste disposalRecycled with no further treatmentSupply of fuelC1. DeconstructionEmissions from the machinesReinforcement steel lost with crushed concreteRecovery of reinforcement steel from crushed concreteBENEFITS AND LOADS BEYOND THE SYSTEM BOUNDARYDNo benefits beyond the benefits discounted by the use of scrap as raw material in A1. Loads corresponding to the loss of steel in C1.C2. Transport to scrap collectionTRANSPORTScrap shredding allocated to A1C3. Waste processingENDOFLIFE STAGE

Leverantörskedja

En miljövarudeklaration/EPD innehåller information från hela produktionskedjan och visar att Celsa Armeringsstål (ståltillverkning) och Celsa Steel Service (förädling av armering) tillsammans verkar för att förbättra miljöprestandan av sina produkter genom:

 • Investeringar i ståltillverkningen
 • Hållbara leveranser med båttransporter
 • Optimering av produkter och processer för ett hållbart byggande på arbetsplatsen
 • Hög hållbarhetsprofil inom alla hållbarhetsområden, miljö, människor och ekonomi
 • Stålet tillverkas med vattenkraft

Miljöpåverkan

CO2 eq/ton är den efterfrågade parametern för att beräkna miljöpåverkan av produkten i sin plats i den färdiga konstruktionen. EPD innehåller dock mer information än CO2.

Dessutom ger en EPD Celsa Steel Service möjligheten att visa att man förstår sin egen process. Celsa Steel Service höjer därmed sin miljökompetens.

LCA armering
Armering i pallkragar

Varför EPD?

Tillverkare, försäljare och inköpare behöver underlag för sakliga och rättvisa jämförelser av vad tjänster och produkter innehåller och orsakar för miljöproblem i ett livscykelperspektiv. Ett tecken på att miljödata blir viktigare är att miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS allt mer fokuserar på produktfrågor. Även inom EU´s satsning på den integrerade produktpolitiken, IPP, fokuseras mycket på vikten av tillgång på livscykelbaserad, vetenskapligt förankrad och verifierad information om produkters miljöprestanda.

En EPD (miljövarudeklaration) är utformad för att ge trovärdig och allsidig miljöinformation. EPD bygger på principerna för ISO-standarder för att ge informationen internationell acceptans, kontinuitet och bred tillämpning. En EPD tas alltid fram och granskas av tredje part.
Läs mer på www.environdec.com

EPD International

Celsa Steel Service EPD är registrerad hos EPD International i Sverige. Det finns ett flertal olika EPD program i Europa. EPD International är öppen för alla olika typer av produkter och tjänster och var ett av dem första programmen för miljödata och även en förebild för hur standardiseringsarbetet utvecklats i Europa inom miljöområdet.