Bonus eller vite? Klimatlagen ställer krav på konsulter/entreprenörer för att verka för en minskad klimatpåverkan.

Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045 enligt målet i klimatlagen. Detta ställer obligatoriska klimatkrav vid upphandling av byggnadsprojekt.

Emissionsprestanda för bl.a armeringsstål måste uppvisas genom EPD. Om klimatprestandan är bättre än kraven i upphandlingen utgår en bonus. Om inte – utgår vite. Sträva mot klimatmålen genom att välja rätt armeringsstål.

Bonus eller vite? Klimatlagen kan både straffa och belöna byggnadsprojekt. Kraven hänger ihop med de obligatoriska miljökalkylerna för projekten.

För att leva upp till Parisavtalet som slöts 2015 beslutade Sveriges riksdag om att införa ett klimatpolitiskt ramverk med bland annat en klimatlag (2017:720). Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, dvs vara klimatneutralt. Detta innebär att det ställs obligatoriska klimatkrav på investering- och underhållsprojekt vid offentlig upphandling.

Vilka klimatkraven till slut blir för ett projekt beräknas med hjälp av en så kallad ”klimatkalkyl”. Klimatkalkylen skapar dokumentation som dikterar villkoren för ett projekts klimatbelastning.

Rätt val av armeringsstål ökar chanserna att uppnå byggnadsprojektets klimatmål.

Trafikverket ställer klimatkrav på bl.a armeringsstål.

Kraven gäller för investerings- och underhållsprojekt och dess klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och framtida underhåll. Syftet är att nå Trafikverkets långsiktiga mål – klimatneutral infrastruktur senast 2045. Klimatmålet skall nås genom upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materielleverantörer.

”Klimatkalkyl” – verktyget för att beräkna klimatbelastningen.
”Klimatkalkyl” är en arbetsmetodik som används under hela byggprojektets process. En klimatkalkyl fungerar som underlag och uppföljning av projektets klimatarbete och visar var ett projekts olika klimatbelastningar finns under ett livscykelperspektiv.

Syftet med en klimatkalkyl är att uppnå klimatlagens klimatmål genom att ställa krav på konsulter och entreprenörer. Klimatkalkylen räknar fram kraven för reducerad klimatpåverkan.

”Klimatdeklaration” – blir det bonus eller vite?
Klimatdeklarationen skapas av entreprenören. Denna redovisar byggprojektets klimatavtryck och om klimatmålet uppnåtts eller inte. En klimatdeklaration är obligatorisk för de flesta nybyggnationer från 2022.